Kontakt
Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Łomży

O przedszkolu

 

Dobro dziecka jako osoby jest podstawowym celem zabiegów pedagogicznych, które prowadzą do osiągnięcia przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i do życia w społeczeństwie.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 

- wychowanie do wartości chrześcijańskich, wychowanie do miłości Boga i bliźniego

- szacunek dla godności dziecka, dbałość o jego dobro, respektowanie jego tożsamości, wychowanie do odpowiedzialności,

- indywidualizacja procesu wychowania, która bierze swój początek w zespole dzieci jako wspólnoty wychowującej,

- troska o bezpieczeństwo,

- wsparcie rodziców w wychowaniu

- współpraca z rodziną i środowiskiem,

- wspomaganie rozwoju dziecka, na wszystkich płaszczyznach umysłowej, fizycznej i duchowej,

- dogłębna obserwacja i diagnoza, rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci, (wyniki tej diagnozy służą również rodzicom oraz szkole, do której później trafiają podopieczni).

- wspomaganie rozwoju dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i religijnej.

- wychowanie do odpowiedzialności jako główne zadanie w trosce o właściwe wychowanie dzieci,

- rozumne łączenie klasycznych zasad wychowania z współczesnymi realiami społecznymi,

- postrzeganie godności każdego dziecka jako najbardziej istotnego celu działań edukacyjnych,

- dostrzeganie konieczności współpracy rodziców z przedszkolem w wychowaniu do szacunku dla życia, dobra i piękna,

Nauczyciele posiadają:
Wysokie kwalifikacje zawodowe.
Świadomość koncepcji pracy przedszkola.
Umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym.
Poszukujący i otwarty styl pracy.
Potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach doskonalenia.
Umiejętność współpracy.
Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność.

 • Przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Nauczyciele prezentują w codziennej praktyce pedagogicznej postawę chrześcijańskiego wychowawcy
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez przedszkole działaniach.
 • Koncepcja jest analizowana i modyfikowana zgodnie z potrzebami przedszkola i jest akceptowana przez rodziców.
  Rodzice są informowani o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w grupach.
 • Rodzice są systematyczne informowani o postępach dziecka i współpracują z nauczycielami w zakresie udzielania dodatkowych, niezbędnych informacji o swoim dziecku. Nauczycielki prowadzą indywidualne obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków, zapewnienie najlepszych warunków do osiągnięcia gotowości szkolnej i dokumentują te obserwacje.
 • Diagnoza przedszkolna – przeprowadzana jest analiza w celu przedstawienia rodzicom stanu gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole, wspomagania i korygowania rozwoju dziecka przez nauczycielkę, ewentualnego skierowania dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Wnioski z analiz osiągnięć dzieci uwzględniane są przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej.
 • Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu jest oparta na chrześcijańskim systemie wartości.
 • Działania nauczycieli dostosowywane są do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci z uwzględnieniem indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju.
 • Nauczycielki współpracują ze sobą .Wspólnie rozwiązują problemy i wspomagają się nawzajem na wszystkich poziomach.
 • Oferta zajęć jest modyfikowana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie

i doświadczanie.

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Jako przedszkole katolickie jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku.
 • W trosce o rozwój ruchowy dziecka w przedszkolu systematycznie korzysta się z ogrodu przedszkolnego. Dzieci uczestniczą w spacerach, zabawach na powietrzu w ciągu całego roku kalendarzowego.
 • We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzona jest katecheza.
 • Przedszkole posiada ofertę zajęć dodatkowych: rytmika- 33 spotkania ze sztuką; język angielski i plastyka, zajęcia z kodowania, kulinarne, gimnastyka korekcyjna i wiele innych.
 • Przedszkole organizuje uroczystości i imprezy- ujęte w terminarzu uroczystości na dany rok szkolny
 • Organizuje wycieczki przedszkolne (w ciekawe miejsca wybrane przez rodziców)  i tematyczne celem poznania środowiska lokalnego.
 • Przedszkole bierze udział w konkursach oraz je organizuje: konkursy wewnętrzne i zewnętrzne (recytatorski „barwy jesieni”, muzyczny: „mama, tata i ja”, zewnętrzne – organizowane przez MDK, SP 9, plastyczny: SP4 „szkoła moich marzeń” i inne wg. zaproszeń)
 • Nauczyciele przestrzegają zasad  bezpieczeństwa.
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego: Parafia O.O. Kapucynów, Teatr Lalki i Aktora, SP nr 4, Radio Nadzieja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Łomży, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, MDK.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania dzieci (częste rozmowy indywidualne, spotkania z rodzicami, uroczystości, wycieczki).
 • Wyposażenie przedszkola jest uzupełniane w zależności od zaistniałych potrzeb w pomoce, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka.
   

Baza przedszkola

 • Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów i zawsze mają w pierwszym rzędzie na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka
 • Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu przez dzieci obserwacji przyrodniczych.
  Dzieci mają do dyspozycji dwupoziomowy ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw, stacjonarne urządzenia zabawowe

Rodzicom proponujemy:

 • zebrania grupowe,
 • kontakty indywidualne,
 • gazetki grupowe: wystawę prac dzieci, miesięczny plan pracy w grupie
 • uroczystości w grupie – współtworzenie ich,
 • uroczystości przedszkolne,
 • wspólne świętowanie,
 • współorganizowanie wycieczek i imprez przedszkolnych

Mocne Strony Przedszkola:

 • misja przedszkola, to do czego zostaliśmy powołani jako placówka katolicka
 • rodzinna atmosfera w przedszkolu,
 • rodzinny wymiar wszystkich urostości przedszkolnych i wycieczek
 • dobra współpraca z rodzicami.
 • Indywidualne podejście do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka
 • Wspólpraca nauczycieli,
 • Bogata baza dydaktyczna – pomoce dydaktyczne
 • Oferta zajęć dodatkowych
 • Uwzględnienie w pracy pedagogicznej indywidualnej sytuacji społecznej i materialnej rodziny
 • Zadowolenie rodziców 
 • Sukcesy absolwentów przedszkola

Sylwetka Absolwenta naszego przedszkola:

Jest dobrym człowiekiem, poznaje i kocha Boga, rozwija w sobie wrażliwość na dobro, piękno i na drugiego człowieka, pielęgnuje i rozwija zaszczepione przez rodziców i przedszkole wartości chrześcijańskie. Potrafi się modlić i angażuje rodzinę do aktywnego życia religijnego.

Zna swoją godność i szanuje godność innych, ma poczucie własnej wartości, wiarę we wlasne sily i mozliwości.

Wie co jest dobre a co złe i potrafi dokonywać wyborów .

Potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
Jest dojrzały emocjonalnie do podjęcia obowiązków w szkole i rozumnie zachowuje się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i znoszenia porażek. Potrafi pracować w zespole.
Ma silną motywację do podjęcia nauki w szkole. Wykazuje się operacyjnym rozumowaniem na poziomie konkretnym i umiejętnościami zapewniającymi dobre funkcjonowanie w warunkach szkolnych.
Posiada umiejętności w zakresie niezbędnym do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Skupia uwagę na rozmówcy, potrafi słuchać, wie, co się do niego mówi, rozmawia o problemie, ma w sobie gotowość do wybaczania i proszenia o wybaczenie, zwraca się o pomoc do dorosłego, koryguje swoje zachowanie.

 

 

Wartości chrześcijańskie -  fundamentem pracy przedszkola

 1. BÓG:
  a) Poznawanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.
  b) Codzienne tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem poprzez zwracanie się do Niego w modlitwie, także spontanicznej.
  c) Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych.


  2. DZIECKO:
  a) Wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.
  b) Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.
  c) Wychowanie do akceptacji i poszanowania każdego człowieka.


  3. RODZINA:
  a) Wychowanie do miłości: ojciec-matka-dzieci.
  b) Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.
  c) Budzenie szacunku do norm moralnych wyznaczonych przez dekalog.


  4. OJCZYZNA:
  a) Kształtowanie postawy patriotycznej.
  b) Wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.
  c) Wychowanie do poszanowania języka polskiego i kultury ojczystej.