Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Łomży


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

 

Szanowni Państwo !

Od 25 maja 2018r obowiązuje ogólne rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2018r. poz. 1000). Rozporządzenie jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Dyrektor przedszkola informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych (dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych) jest Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży, ul. Radziecka 4, zwane dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1457), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.996), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz Statut przedszkola.
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 5. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 
 6. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w mediach oraz na stronie internetowej przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ; 
 7. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka z przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w w/w przepisach.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.